Publikationer
Här finner du ett urval av publikationer som medarbetare på Wisco Analys antingen skrivit själva, medförfattat eller lett analys/utredningsarbetet.

Finanskrisen

Ett av huvudresultaten från rapporten är att stabila tillgångspriser, dvs. att priset på tillgångar inte påtagligt avviker från den reala tillväxten över längre perioder, framstår lika önskvärt som stabila konsumentpriser. Någon form av mål för tillgångsinflation bör därför övervägas. Att använda penningpolitiken som huvudsakligt instrument för att stabilisera tillgångsinflationen bedöms som mindre lämpligt, då det är ett trubbigt instrument som bör reserveras för att kontrollera inflationen på varor och tjänster. Diskretionära åtgärder (aktiva beslut) inom skatte- och kreditpolitiken är betydligt mer effektiva i att dämpa en allt för snabb tillgångsinflation, utan att påverka tillväxten negativt i övriga delar av ekonomin.

Sveriges konkurrenskraft

 Nationell konkurrenskraft är vare sig ett entydigt eller okontroversiellt begrepp. Det finns därför ett skäl för att precisera begreppet nationell konkurrenskraft, då det ofta används i den ekonomisk politiska debatten, trots att begreppet saknar ett tydligt vetenskapligt innehåll och mätbarhet. Ett lands konkurrenskraft ses i denna rapport som det totala arbetsföra kollektivets inkomster i relation till motsvarande för en gruppering av elva jämförbara OECD-länder, som även är våra viktigaste handelspartners. Sveriges konkurrenskraft försvagades med 17 procent under perioden 1988– 1993, för att under nästan hela perioden efter 1993 öka. Det gap som uppstod i konkurrenskraft under perioden 1988–1993 har ännu inte slutits, trots Sveriges relativa goda utveckling sedan 1993.

Konsten att nå både klimatmål och god tillväxt

Rapporten visar på ett antal viktiga vägval av potentiellt stor betydelse för både klimatet och tillväxten. Den avgjort viktigaste slutsatsen av analysen är att avsaknaden av systematiska skillnader i koldioxideffektiviteten mätt i köpkraftspariteter mellan rika och fattiga länder innebär att den huvudsakliga lösningen på klimatfrågan är storskalig implementering av befintlig teknik och utvecklandet av ny teknik. Det bör därför också vara huvudfokus i EU:s och övriga västvärlden framtida klimatstrategi.

Tjänsteparadox skapar tillväxt

Samhället karakteriseras av en tjänsteparadox som innebär att samhället utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv förvisso är ett tjänstesamhälle, men utifrån ett konsumtionsperspektiv fortfarande är ett prylsamhälle, det vill säga ett samhälle som i allt högre grad präglas av materiell konsumtion. Analysen visar på de underliggande drivkrafterna bakom denna ekonomiska utveckling och att det som vid en första anblick kan tyckas vara paradoxalt är konsistent och logiskt.

Huvudförklaringen är grundläggande skillnader mellan olika typer av tjänster och snabbt fallande priser på varor. De personliga tjänsterna är en knapp och dyr resurs, vilket korrekt återspeglas på marknaden. De icke personliga tjänsterna däremot har stor ekonomisk potential och det är också dessa som växer. ITPS analys visar att ”tjänstesamhället”, rätt hanterat, inte är ett hot mot tillväxten. Tvärtom visar analysen att de som förutspådde att den ökade sysselsättningen inom tjänstesektorn skulle leda till avtagande tillväxt har haft fel.

Det ambitiösa entreprenörskapet

Ett resultat är att det är de stora och medelstora företagen som i genomsnitt både är de mest innovativa och de som ger de största bidragen till produktivitetsutveckling och tillväxt. De små företagen å sin sida svarar för en ökande andel av sysselsättningen i näringslivet men har en svag produktivitetsutveckling. En bättre produktivitetsutveckling i de små företagen skulle bidra till att upprätthålla den långsiktiga tillväxten. Ett annat resultat visar på den mycket stora betydelse de snabbväxande företagen, de så kallade gasellerna, har haft för både den ekonomiska utvecklingen och sysselsättningstillväxten. Den undersökta perioden är dock speciell, med fallande sysselsättningsandel, vilket innebär att man får vara försiktig med att dra generella slutsatser enbart från denna studie. En generell slutsats av resultaten i denna studie och andra är att ett ambitiöst entreprenörskap är centralt för fortsatt produktivitetsutveckling och tillväxt. Med det ambitiösa entreprenörskapet avses här ett företagande som är innovationsdrivet, i bred bemärkelse, och som har ambitionen att utvecklas och växa, oavsett storlek på företaget.

Artiklar.

Här finner du ett urval av artiklar som medarbetare på Wisco Analys skrivit. 

·       Ekonomisk Debatt nr. 2007, S.Scocco, m.fl.

·       Conference on The Future of Work, Employment and Social Protection Annecy, January 18-19 2001, Conference paper.

·       Stockholm International, City of Stockholm 2000.

·       Tiden “Utveckla den sociala dialogen”, 2 October 2002.

·       SvD ”Skilj på privat och offentligt”, 8 April 2002.

·       SvD ” Prognoser om sysselsättningen för optimistiska”, October 21 1999.

·       Sydsvenska Dagbladet “Rättvisa i strukturomvandlingen nödvändig”, 5 February 2002.

·       DN-debatt  ”Låt inflationen stiga”, 10 February 2002.

·       DN-debatt ”Betydelsen av ökat antal nya företag kan ifrågassättas”  24 January 2007.

·       DN-debatt “Privatförmedlingen missgynnar invandrare”, June 17 2002.

·       DN-debatt “Skydda villaägarna mot marknaden”, 28 August 2001.

·       DN-debatt “In för omställningsavtal”, 27 June 2000.

·       GP ”Företagsköpen ställer nya krav”, 29 January 2000

Lästips.

Här finner du korta kommentarer till både nypublicerade och lite äldre böcker som kan vara värda lite extra uppmärksamhet