Våra tjänster

Wisco Analys är ett litet nätverksföretag som kan bidra med:

  • Fördjupade analyser av er organisations omvärldsförutsättningar och ökad måluppfyllelse.
  •  Utbildning och kompetensutveckling för medarbetare, chefer och ledningsgrupper i samhällsekonomi, politik och media.
  • Rådgivning till chefer och ledningsgrupper i strategisk organisationsstyrning och i kontakterna med massmedia.

Analys/Utredning

Analys/utredningstjänsterna kan principiellt delas in i tre olika nivåer, även om de alltid skräddarsys utifrån kundens behov och önskemål.

Nivå 1. Orienteringsstudie

Den här nivån av utredning passar väl för att företag/organisation som vill orientera sig kring en frågeställning. I studien görs en övergripande bedömning utifrån befintligt och lättillgängligt material. Det är ett kostnadseffektivt sätt att skaffa sig en snabb bild av läget i en situation och där en större fördjupning inte är nödvändig eller som en förstudie inför beslut om att gå vidare i mer detaljerade analyser. En fördel med denna typ av studier är också snabba leveranser, ett relativt begränsat omfång och lättillgänglighet.

Nivå 2. Fördjupad analys

Den här nivån ger ett mer fullständigt beslutsunderlag. Här belysas frågeställningen oftast också  i mer kvantitativa termer i form av kostnader, utfall osv. Analyser av möjligheter och utmaningar med olika upplägg kan också bedömas. Rekommendationer kring olika handlingsalternativ kan lämnas. Det innebär också mer arbete och längre leveranstider.

Nivå 3. Unikt analysmaterial

Denna nivå är den mest avancerad och innebär att till den fördjupade analysen läggs ett - med hjälp av vetenskapliga metoder - unikt kunskapsunderlag. Inköp av data, databearbetningar, intervju- och enkätundersökningar, m.m. kan ge unikt material som belyser frågeställningen på ett nytt sätt. Fördelen är ett mycket starkt kunskapsunderlag, kostnaderna är dock relativt höga och leveranstiderna relativt långa. Finns det ett önskemål om att skapa ett nyhetsvärde är denna nivå den mest lämpliga.

Rådgivning

Strategiutveckling och intern kommunikation

Det kan vara av stort värde att ta in en extern person när företagets/organisationens strategiska inriktning och genomförande ska beslutas. Wisco Analys har bred erfarenhet av stora organisationer och de särskilda krav de ställer på exakthet i vision och målsättning samt tydlighet i intern kommunikation

Massmediakontakter
I kontakterna med massmedia är det viktigt att få det rätt. Missförstånd i kommunikationen kan bli dyrköpta erfarenheter. Det är viktigt att ha första handserfarenhet av hur kontakterna med massmedia fungerar. Wisco Analys, tillsammans med sina samarbetspartners har stor efarenhet av massmediakontakter både i funktionen som experter och verksamhetsansvariga

Utbildning

I utbildningsverksamheten är fokus naturligtvis på hög kvalitet, men också på att det ska vara roligt att lära sig – kunskap är kul.

Enskilda föredrag/tal.

Sandro Scocco på Wisco Analys är en mycket flitigt engagerad föredragshållare och välkänd för att förklara komplicerade samband på ett enkelt och roligt sätt.

Interna seminarier

Medarbetarnas kompetens är alla organisationers viktigaste tillgång. Vi erbjuder specialanpassade internseminarier för kompetensutvecklingen av medarbetare. Wisco Analys har ett brett nätverk inom myndighets- och forskningsvärlden, vilket möjliggör att ha en stor bredd samtidigt som kvaliteten kan hållas hög.

Externa seminarier/konferenser

För organisationer/företag kan externa seminarier vara ett bra sätt att föra samman kunder och skapa uppmärksamhet kring verksamheten eller någon specifik fråga som bedöms vara av särskild vikt. Att få till ett större externt seminarium/konferens förutsätter en rad olika specialistkompetenser där Wisco Analys kan fungera som samordnare och själv bidra med insatser kring strategisk planering rörande målsättning, budskap och målgrupp.

Fråga gärna
Skicka gärna en fråga här om verksamheten eller en första förfrågan om uppdrag så återkommer vi snarast.