Välkommen

Wisco analys är ett litet nätverksföretag som kan bidra med:

  • Fördjupade analyser av er organisations omvärlds-
    förutsättningar och ökad måluppfyllelse.
  • Utbildning och kompetensutveckling för medarbetare, chefer och ledningsgrupper i samhällsekonomi, politik och media.
  • Rådgivning till chefer och ledningsgrupper i strategisk organisationsstyrning och i kontakter med massmedia.

Läs mer ...

Systemfel bakom finanskrisen

Allt fler ekonomier i världen har kommit att karakteriseras av återkommande spekulationsbubblor. Internationella valutafonden (IMF) har identifierat 124 bankkriser mellan åren 1970 till 2007. Orsaken måste därför också sökas i faktorer som är gemensamma för många länder. Drivkrafterna för detta kan i huvudsak delas in i två perioder. Under den första perioden, som sträcker sig från 1980-1995, så drevs utvecklingen främst av att tillgångsaktiva gruppers inkomster (de mest förmögna) utvecklades mycket starkt och avregleringen av kredit- och valutamarknaderna, som ökade möjligheten att belåna tillgångarna. För perioden 1995-2008 förstärks tillgångsinflationen av fallande realräntor i spåren av att låginflationsekonomin slår igenom och efter år 2000 föll realräntan även under historiska nivåer på grund av de kraftiga globala sparandeobalanserna, vilket i huvudsak innebar att utvecklingsländer (Kina och Mellanöstern) försåg OECD-länderna med billigt kapital. Att se finanskrisen som något som bara berör den finansiella sektorns riskhantering leder fel. De grundläggande obalanserna i det ekonomiska systemet måste åtgärdas. Läs mer ...

Produktion av tjänster - men konsumtion av varor

Allt fler finner sin sysselsättning inom tjänstesektorn. Men om man inkluderar hushållens produktion av tjänster visar det sig dock att volymen personliga tjänster varit relativt stabil över tiden. Den största förändringen är inte att produktionen av tjänster ökat utan att huvudmannaskapet förändrats och flyttats från hushållen till marknaden och offentlig sektor. I det moderna samhället finns också en tjänsteparadox, dvs. att arbetsmarknaden allt mer präglas av tjänsteproduktion samtidigt som vi som konsumenter lever i ett samhälle som karakteriseras av en snabb ökning av varukonsumtion. Förklaringen finns i att många tjänster direkt syftar till att vi ska få tillgång till varor, allt ifrån reklam, design, distribution, osv. medan produktionen tar allt mindre arbete i anspråk. Där går därmed inte att tänka sig ett tjänstesamhälle utan den materiella varan och indelningen i dessa sektorer är i hög utsträckning förlegad. Det mest utmärkande för tjänstesamhället är faktiskt den snabbt ökande varukonsumtionen. Läs mer ...

Massiva investeringar i klimatåtgärder är nödvändiga för att nå satta mål

Internationell utsläppshandel, som många politiker sätter mycket stora förhoppningar till, kommer endast i begränsad omfattning att kunna leda till reduktioner av koldioxid - utan oacceptabelt kraftiga inkomstminskningar och välfärdsförluster. Kostnadsberäkningar som pekar på relativt blygsamma kostnader för omfattande reduktioner av koldioxid och som bygger på stora reduktioner i absoluta tal i utvecklingsländerna är missvisande. Det är vare sig är realistiskt att dessa länder faktiskt minskar sina utsläpp i önskad omfattning eller att kostnaderna för att minska utsläppen är så extremt låga som vissa beräkningar hävdar. Anledningen är att dessa beräkningar inte tagit hänsyn till att olika länder har olika prisnivå. En hamburgare kostar helt enkelt mycket mer i Sverige än i Kina, det betyder dock inte att den vare sig släpper ut mindre koldioxid eller uppskattas mindre. Det enda som kan förena klimatmålen med god tillväxt är utvecklandet av ny teknik och ökad anvädning av befintlig koldioxideffektivteknik. Läs mer ...

Det ambitiösa entreprenörskapet skapar tillväxt

En kartläggning och analys av Sveriges näringsstruktur visar att det från den ökning av andelen småföretag som skett sedan 1970-talet kommit ett ganska blygsamt bidrag till tillväxten. Det är i stället de stora företagen som fortsatt står för det största bidraget till tillväxten i BNP och den största andelen av sysselsättningen. En kategori företag som under perioden 2002-2004 haft stor betydelse för tillväxt i både förädlingsvärde och sysselsättning är de snabbväxande företagen. De mest snabbväxande företagen har mellan 2002 och 2004 bidragit med en ökning av förädlingsvärdet på cirka 160 miljarder kronor och en sysselsättningsökning på mer än 120 000 personer samtidigt som övriga företags bidrag varit negativt, då perioden karakteriserades av fallande sysselsättningsgrad. Dessa resultat pekar, liksom tidigare studier, på att det oavsett företagsstorlek, är det ambitiösa entreprenörskapet som är av avgörande betydelse för den långsiktiga tillväxten. Läs mer ...

WISCO i media

Vetenskapens Värld SVT

"De senaste hundra åren har världsekonomin mätt i BNP 40-dubblats. Idag har ekonomisk tillväxt blivit ett närmast religiöst mantra. Alla politiker, oavsett färg, tävlar idag om att leverera mest tillväxt. Samtidigt, i en närmast parallell värld, slår forskarvärlden fast att vi redan passerat, eller håller på att passera, gränserna för vad planetens ekosystem kan hantera." Denna frågeställning debatterades i SVT:s Vetenskapens Värld. Från WISCO medverkade Sandro Scocco.

Sveriges Radio

"På en månad har stockholmsbörsen gått ner med över 20 procent. Den som hade en Sverigefond som var värd 10.000 kronor i början av juli har nu alltså ungefär 8.000 kronor kvar.
Men Sandro Scocco menar alltså att det här inte har någon betydelse för de flesta. Men han tror att börsnedgången ändå kan få en betydelse för vanligt folk om börsoron smittar av sig på bostadsmarknaden.
– Då får vi stora effekter därför att hushållens tillgångar är nästan uteslutande fastigheter.
För att möta börsoron och för att undvika att den smittar av sig på bostadsmarknaden tycker Sandro Scocco att riksbanken borde låta bli att höja räntorna.
– Min uppfattning är man definitivt ska avstå från fortsatta räntehöjningar."

Dagens Industri

"Debatt: Räddningspaketen blev en omvänd förmögenhetsskatt.
Industriländerna befinner sig i en dubbelsidig skuldkris. Den kända är att statsskulderna når alltmer alarmerande nivåer. Den mer okända är att hushållens skulder är historiskt höga, inte minst i Sverige, skriver ekonomen Sandro Scocco"

DN-Debatt

"Fristående ekonomer varnar hushållen: Bostadsmarknaden kommer att utvecklas mycket svagt de närmaste 10–15 åren. En anpassning av priserna på fastighetsmarknaden är oundviklig. Frågan är om bubblan spricker i form av en krasch eller om den får pyspunka. Oavsett vad blir förändringen dramatisk för hushållen. De allra flesta som i dag kliver in på marknaden kommer att göra en dålig affär som sätter hämsko på deras konsumtion många år framåt. Varken regeringen eller Riksbanken vill ta ansvar för hushållens växande skuldbörda och de stigande priserna, skriver Sandro Scocco och Jörgen Appelgren."

Ekonomiekot Lördag

"Ungdomar drabbas extra hårt av ekonomiska kriser. De har mycket svårt att få något arbete. I dag är över 10 procent av unga mellan 15 och 24 år arbetslösa. Det är den högsta siffran på 20 år. Europa är inget undantag . Värst är det i Spanien. 40 procent av den unga arbetskraften har inte något jobb. Risken för en förlorad generation är stor. Medverkar gör ekonomerna Andreas Bergh, Lunds universitet och Sandro Scocco."

5 maj. 2010

"Förvånansvärt små skillnader i finanspolitiken mellan blocken"

På ett seminarium på ABF konstaterade Scocco att skillnaden mellan blocken i hur mycket de vill stimulera ekonomin och därmed öka efterfrågan och pressa ned arbetslösheten är försumbar, men att det finns tydliga skillnader i strukturpolitiken, gällande exempelvis a-kassan och sjukförsäkringen. 

14 april. 2010

"Långt kvar innan krisen är över"

På Länsförsäkringars årsmöte i Älvsborg varnade Scocco för överdriven optimism genom att citera Winston Churchill "Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning." Det sades efter 2 års krig och det återstod ytterligare 3 år och det är mer rimligt perspektiv än den nu överdrivna optimismen, menade Scocco.

18 mars. 2010

"Attraktiva arbetsplatser klarar lägre löner"

Thomas Nordegren och Maja Aase från Sveriges Radio samtalar med ekonomen Sandro Scocco om vad som gör en arbetsplats attraktiv för arbetssökande; höga löner, internationell status eller en "god" profil. Hör mer ...

25 feb. 2010

Sandro Scocco kommenterar behovet av tillsyn och reglering på finansmarknaden i Sveriges radio

Utspel från Riksbanken och Finansinspektionen om risk för bostadsbubbla har höjt temperaturen på debatten om reglering och tillsyn av finansmarknaden. Scocco manar till försiktighet från hushållens sida och delar riksbankens syn att en total översyn är nödvändig och att endast regeringen kan ta detta ansvar. Hör mer 

14 feb. 2010

Jörgen Appelgren och Sandro Scocco varnar för fastighetsmarknaden på DN-debatt

På DN-debatt varnar Appelgren och Scocco uttryckligen hushållen för fastigehetsmarknaden, som de menar kommer att utvecklas mycket svagt de närmaste 10-15 åren. Dagens priser är inte långsiktigt hållbara och de hushåll som köper idag kommer med största sannolikhet göra en dålig affär. I den situationen är det olyckligt att vare sig Riksbanken eller regering vill ta ansvar för den obalanserade bankutlåningen som driver på priserna. Läs mer ...

17 jan. 2010

"Ohållbar utlåning till hushållen i Sverige"

I en debatt om finanskrisen med ekonomen Stefan de Vylder, i samband med publiceringen av de Vylders bok i ämnet, konstaterar Scocco att utlåningen till de svenska hushållen fortsätter i samma höga takt som före krisen. Det är mycket oroande för ekonomins långsiktiga återhämtning, då det trycker tillbaka den privata konsumtionen när räntorna normaliseras från dagens extremt låga nivå. 

04 dec. 2009

"Stor risk för misslyckande på klimatmötet i Köpenhamn"

De krav som USA och EU idag ställer på utvecklingsländerna är inte rimliga och bygger på en orealistisk förbättring av koldioxideffektiviteten i u-länder, hävdade Scocco på ett seminarium vid 'Environmental engineering and sustainable infrastructure' vid KTH. Scocco hänvisade till beräkningar gjorda i den egna publikationen från 2008 ”Konsten att nå både klimatmål och god tillväxt”. Läs mer ...

24 nov. 2009

"En mycket stor utmaning att klara finansiering av offentliga tjänster i delar av norra Sverige"

Sandro Scocco medverkar i Norrlandslänens tillväxtkonferens i Luleå. Privat tjänstesektor måste utvecklas för att stärka skattebasen, förslagsvis riktade till den köpstarka basindustrin, men det räcker inte. Vikande befolkningsunderlag, relativt många äldre av svag privatsektor kommer att leda till att att det blir nödvändigt att diskutera ett nytt skatteutjämningssystem eller acceptera stora skillnader i kommunal service.
Läs mer ...

21 okt. 2009

"Utbildning är medicinen för Jönköpings län mot krisen"

På regionförbundet Jönköpings län har en relativt låg utbildningsnivå, inte minst gäller detta Gnosjö som drabbats hårt. Det är därför en utmärkt strategi att möta krisen med utbildningssastningar. Det bör dock göras snabbt. Att Jönköpings län drabbats så hårt beror på deras beroende på exporindustrin, men den kommer också att leda vändningen upp.

15 okt. 2009

"Arbetslösheten kommer bita sig fast på hög nivå minst ett par år"

I P1:s program Studio 1 menar Scocco att finanskrisens effekter på arbetsmarknaden kommer att både bli omfattande. Dagens fokus på prisstegringarna på aktier och hus leder fel om man drar slutsatsen att det är över, vi står fortfarande i början av krisen, även om dess mest akuta förlopp är över. Hör mer ...  

7 okt. 2009

"Att minska konsumtionen för att nå hållbar tillväxt inte möjligt"

I den tv sända debatten från klimatforum konstaterar Scocco att det skulle krävas mycket dramatiska minskningar av västvärldens konsumtion för att nå målet hållbar tillväxt, därför måste miljöeffektiv teknik vara huvudspåret.
se mer ...

3 okt. 2009

Sandro Scocco medverkar i samband med ABF:s klimatforum

Christer Sanne som är samhällsforskare (tidigare docent på KTH i samhällsplanering) på den gröna tankesmedjan Cogito och Sandro Scocco diskuterar olika perspektiv på tillväxt.

30 sept. 2009

Talarforum har öppet seminarium om finanskrisen med Sandro Scocco som föreläsare

Ett huvudbudskap från Scocco är att problemet kan inte förstås genom att studera kraschen, utan det är tiden då värden på hus och aktier blåses upp bortom all rimlig proportion som måste förstås.

25 sept. 2009

Dagens Samhälle tar upp uttalande om produktivitetsskillnader i vården

Sandro Scocco konstaterar att både svenska och internationella studier pekar på små produktivitetsskillnader mellan olika ägarformer i vården, även om det offentliga förefaller ha något försteg. Läs mer ... 

20 sept. 2009

Programmet Godmorgon Världen om bankirernas skuld

I vilken utsträckning bär giriga bankdirektörer skulden för finanskrisen. Sandro Scocco kommenterar. Hör mer 

16 sept. 2009

EU toppmöte om bonusar i P1

I programmet Studio Ett kommenterar Sandro Scocco det snabbinkallade möte om bankbonusar. Hör mer ...

04 maj 2009

Wisco deltar i seminarium om finanskrisen

Facken inom Industrin anordnar seminarium om finanskrisen. Riksbanken, Finansinspektion och Handelsbanken deltog. Från Wisco Analys medverkade Sandro Scocco som pekade på de faktorer som lyfts fram i den rapport som han skrivit i frågan.
Läs mer ...